onsdag 15 juni 2011

Hur förstår man diagnosen del 4 / 6

behov av rutiner och begränsade intressen och beteenden kan hos en del personer med asperger syndrom bero på en bristande föreställningsförmåga eller fantasi. förklaringen till det här resonemanget är ungefär så här:

det en person gör, måste han eller hon antingen redan kunna eller också hitta på själv. men har man en begränsad föreställningsförmåga, är det svårt att hitta på nya saker själv. det man då kan göra är att försöka lära sig nya saker genom att härma andra. resultatet blir att de aktiviteter och beteenden man har att använda blir begränsade.

Föreställningsförmåga

speciella intressen

personer med asperger syndrom och då särskilt pojkar och män, har ofta speciella, begränsade intressen, något som märks redan i förskoleåldern. ofta lär sig barnet allt det kan om ett visst område, exempelvis dinosaurier, tåg, bilar, astronomi eller liknande. det handlar ofta om intressen där det finns exakta faktakunskaper som går att lära sig utantill. intresset för sammanhang eller närliggande kunskapsområden är lågt. under skolåren kan barnet ha nytta av sin förmåga att lära sig saker utantill, och det är inte ovanligt att barn med asperger syndrom har en matematisk eller språklig talang. samtidigt kan det rigida intresset för ett visst område skapa irritation hos andra barn och ytterligare försvåra umgänget. behovet av att ha specialintressen består i regel hela livet, men intressen kan växla och bytas ut mot andra, ofta plötsligt och utan anledning. ibland kan intresset få positiva konsekvenser genom att det kan skapa möjligheter till samvaro med andra som delar samma intresse, någon gång kan specialintresset leda till en yrkeskarriär. ofta minskar intensiteten i intresseutövandet om intresset växer för sociala kontakter.


rutiner och tvång

redan vid låg ålder brukar personer med asperger syndrom utveckla behovet av strikta rutiner. det kan handla om att saker måste göras i en viss ordning, att man alltid ska sitta vid samma plats vid matbordet, att man bara äter en viss sorts mat, eller att man har komplicerade ritualer kring vardagliga göromål. om en rutin bryts kan det leda till stor oro och frustration hos individen. behovet av rutiner kan öka med tiden och i tonåren kan rutinerna ha brett ut sig över hela tillvaron och det tvångsmässiga inslaget kan vara stort. en del tonåringar och vuxna med asperger syndrom rutar in sitt liv så hårt att de får en mycket ansträngande och begränsad tillvaro. det är också vanligt med tvångsmässiga upprepningar av vissa handlingar eller tankar.

Källor: http://www.autism.se;http://www.autismforum.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar